ගූගල්ට අයත් "ගූගල් ප්ලස්","යූ ටියුබ්"හා "බ්ලොගර්" සේවාවන් තුළ සමාජ කණ්ඩායම් නිර්මාණය හොඳින් සිදුවන නිසා තවදුරටත් මෙම සේවය අවශ්‍ය නැති බව හැඟී යන හෙයින් මෙසේ සමුගන්නා බව ගූගල් ඔර්කුට් දන්වා සිටී."/>
ගූගල්ට අයත් "ගූගල් ප්ලස්","යූ ටියුබ්"හා "බ්ලොගර්" සේවාවන් තුළ සමාජ කණ්ඩායම් නිර්මාණය හොඳින් සිදුවන නිසා තවදුරටත් මෙම සේවය අවශ්‍ය නැති බව හැඟී යන හෙයින් මෙසේ සමුගන්නා බව ගූගල් ඔර්කුට් දන්වා සිටී.">
Logo
2020 පෙබරවාරි මස 19 වැනි බදාදා

හත්වලාමේ ලැජ්ජයි !

කුමාර ලියනගේ


පාඨලී චම්පක රණවක ගේ අදහසක් අනුව, අද දින විවෘත කළා ය, කියන කොළඹ බෝට්ටු මගී ප්‍රවාහන සේවයේ ඇත්ත.

‍මෙය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ආරම්භ කරන ලද ව්‍යාපෘතියකි. ඒ අනුව, දියවන්නාවේ සිට සී-ප්ලේන් සේවයක් ද සැලසුම් කර තිබිණි.

‍මේ ආණ්ඩුව මේ ව්‍යාපෘති, වසර 4ක් පමණ කාලයක් අකර්මන්‍ය කර තබා, දැන් යළිත් ආරම්භ කර තිබේ.

දැන් එහි මුල් ඉතිහාසය නැත.

සැබෑ සැලසුම්කරුවන් ගේ තොරතුරු නැත.

දැන් සංකල්පය ද මේ ආණ්ඩුවේ ය.
ආරම්භය ද මේ ආණ්ඩුවේ ය.
ක්‍රියාත්මක කිරීම ද මේ ආණ්ඩුවේ ය.

- කුමාර ලියනගේ

To Your Destination Pronto!

June 2010| 635 views

// Small blue boats complete with shades bob gently on the canal waters. As the evening encroaches upon the day, the crowd gathered at the jetty gradually thin as they climb aboard assisted by the smartly clad navy personnel. Each finds their seating and put on life jackets before settling in. Idle chatter ensues as the passengers ease into their positions while the motor revs up and one by one the boats are steered down the placid waters of the canal. This is the new passenger service at the Kirulapone canal launched and run by the Navy, free of charge since mid-March.

By Prasadini Nanayakkara | Photography by Menaka Aravinda

The Kirulapone Canal, which was once covered with a dense growth of Water Hyacinth, is now cleared to pave way for this new service. At present, students and staff of the Open University in Nawala greatly benefit from the jetty installed just by the University. The three-kilometre route has been established from Nawala to Wellawatte and back, with convenient stops along the way. This leisurely commute takes a mere 10-15 minutes as opposed to a 45-minute ride in a bus amidst traffic.

Under the guidance and directive of the Navy Chief Vice Admiral Thisara Samarasinghe, the canal boat service was established according to a concept put forward by President Mahinda Rajapaksa and Secretary Defence Gotabaya Rajapaksa. With the network of canals flowing throughout Colombo, the gradual renovation and maintenance would provide alternate routes for passengers. The commute functioning at present dawns the successful beginnings of much greater plans in progress. A boat ride through Colombo is a novelty as the passenger filled boats gently take you past the familiar main streets, towns and beneath bridges with complete ease. A Navy boatman expertly maneuvres at the rear end of the boat and another stands smartly at the bow. As we bobbed along comfortably, avoiding a few stubborn remnants of Hyacinth here and there, the breeze blew in our faces, with fleeting visions of slow-paced traffic and life on land in the city surroundings.

At present the boat service is operational in the mornings from 7:30 am till 9:00 am from Wellawatte to Nawala and from 4 pm to 6 pm in the evenings for return travel.

At first, the canal required extensive clearing and cleaning which was undertaken by the Navy, followed by its upkeep. This had been carried out with the involvement of the Central Environmental Authority (CEA), the Sri Lankan Land Reclamation and Development Corporation and the Municipal Council. The CEA also provided awareness programmes to the communities living in close proximity to the canal to ensure cleanliness and proper maintenance. As we cruise along we see nets placed on the sides to prevent any debris falling into the water, which might cause a hindrance to the smooth passage of the boats. Piers had also been fixed at several points for passenger boarding and disembarking.

Once the canal route had been established the Navy provided boats that can carry up to eight passengers each.

These boats have been refurbished and modified to suit passenger needs and safety along with seats, life jackets and a shade. There are trained Navy personnel bustling about not only to operate the boats and readying boats for passengers but also include Navy technicians, engineers, divers and the medically trained, who are close at bay. They accompany the passenger boats in a lifesaver craft. At present the boat service is operational in the mornings from 7:30 am till 9:00 am from Wellawatte to Nawala and from 4 pm to 6 pm in the evenings for return travel.

The Kirulapone canal at present has been cleared all the way up till Diyawanna Oya and in fact, can be used even at present. In future, many of the canals around Colombo will be used for the passenger service and these include the Dehiwela, Kollonawa, Heen Ela and Dematagoda canals with the Dematagoda canal providing a boat service route connecting all the way to Beira Lake! Already the second chapter of the project, the Dehiwela canal is underway with 65% of the cleaning in progress. This wide network once open for public use would provide an alternate and significant mode of transport and it is hoped, will greatly ease the traffic congestion experienced today. Furthermore, the Navy would provide the required number of boats to accommodate the increasing passenger volume including the introduction of 30 seater boats as well. The required manpower, skill and expertise at hand the Navy is well equipped to build these boats by their Inshore Petrol Craft Construction Project in Welisara.

In future, the reality may be where passengers are racing each other to catch the earliest boat at the jetty to rush to work! //

2010 සමාරම්භක අවස්ථාවේ ඡායාරූප.

Image may contain: one or more people and outdoor

 Helabima. All rights Reserved.

Copyrights protected: All the content on this website is copyright protected and can be reproduced only by giving due courtesy to 'helabima'